F - O

BoligAdvokat sin ordliste abc innen eiendomsrettSlå opp ord og finn definisjoner innen boligrett og eiendomsjuss på ord som begynner på F, G, H, I, J, K, L, M, N eller O. Eller spør oss gratis.

F

• Faraomaur: Gulbrun, svært liten maur. Opprinnelig tropisk, men har spredd seg til hele verden. Den har dukket opp mange steder, særlig på Østlandet. Danner kolonier med flere millioner maur. Maurene er vanskelig å oppdage og spredningsfaren er stor.
• Fellesareal: Det areal som medlemmene av et eierseksjonssameie, borettslag o.l. disponerer i fellesskap, f.eks. yttergang, kjellerrom, gårdsplass eller hage.
• Fellesgjeld: Gjelden alle andelseiere eller eierseksjonssameiere pådrar seg i et borettslag eller eierseksjonssameie dersom det tas opp et samlet lån. Gjelden blir fordelt som andel av fellesgjeld mellom de enkelte andelshavere eller seksjonseiere etter en brøk.
• Felleskostnader: Månedlige utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og så videre i et sameie eller borettslag.
• Fellesutgifter: Utgifter i et sameie til f.eks forsikring, utvendig vedlikehold eller strøm til belysning av fellesareal.
• Feste: Leie
• Festeavgift: Årlig leiebeløp for leie av tomtegrunn.
• Festekontrakt: Kontrakt om leie av tomtegrunn.
• Festetomt: En tomt som leies ut av en grunneier (bortfester) mot et årlig beløp (festeavgift) til de eller den som har hus på tomten (fester). En festeavtale kan strekke seg over svært lang tid. Festeren kan på visse vilkår kreve å få innløse festetomten. Festeloven er endret ofte de siste 40 årene.
• Ferdigattest: Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldende vedtak og regelverk. Ferdigattesten avslutter byggeperioden.
• Finansklagenemnda: Er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Se finkn.no. 
• Forbehold: Betingelse, som skal være oppfylt før en avtale eller bud er bindende.
• Forbrukerkjøpsloven: Gjelder alle kjøp du som forbruker gjør eller har gjort til privat bruk siden 1. juli 2002 hvis selgeren er en yrkesselger. Loven gjelder ved kjøp og salg av ting, ikke bolig - men for eksempel elektronikk og hvitevarer og sportsartikler. Selgeren skal levere riktig avtalt vare til rett tid og sted.
• Forbrukerombud: Person som leder Forbrukerombudet, en offentlig myndighet som arbeider for en enklere og tryggere forbrukerhverdag. Ombudet fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven. Se forbrukerombudet.no.
• Forbrukerrådet: Interesse- og serviceorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Gir informasjon om forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester, samt veiledning før man handler. Rådet behandler også klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester. Se forbrukerportalen.no.
• Ferdigattest: Se brukstillatelse (midlertidig)
• Forkjøpsrett: En løsningsrett til for eksempel fast eiendom (rett til for eksempel å tre inn i høyeste bud). I enkelte borettslag har medlemmene forkjøpsrett til leiligheter som er til salgs i laget, innen en viss tid etter at de er solgt. Kjøpesummen skal være lik budet som fikk tilslaget i budrunden. En løsningsrett som blir aktuell når vedkommende eiendom selges eller overdras på annen måte. Som regel må retten gjøres gjeldende i avtalt periode i forbindelse med salget, eller i løpet av 8 uker jfr. lov om løysingsrettar. Normalt må forkjøpsrettigede betale den pris som var avtalt mellom kjøper og selger. Noen forkjøpsretter stiftes ved avtale mens andre er lovbestemte. Se for øvrig Lov om løysingsrettar av 9/12-94 nr. 64 i www.lovdata.no.
• Forliksråd: Et kommunalt oppnevnt meglingsorgan som finnes i alle kommuner. Førsteinstans i rettssystemet, under de alminnelige domstolene. Behandler kun sivile saker, aldri straffesaker, og avsier heller aldri dom i saker som er for vanskelige eller omfattende. Dom kan avsies i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter. Forliksrådet kan ikke behandle saker som kan avgjøres av Husleietvistutvalget som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim (se Husleietvistutvalget). forliksradet.no
• Formuesskatt: Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. Formue omfatter kontanter, bankinnskudd, aksjer, verdien av egen bil, likningsverdi av bolig osv. Gjeld trekkes fra.
• Fremleie: Når en leietaker videreleier til en annen person, men uten selv å tre ut av kontraktsforholdet med utleieren. Det består ikke noe kontraktsforhold mellom utleier og fremleier. Endel leiekontrakter har forbud mot fremleie.
• Fri rettshjelp: Et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang.

G


• GAB-register: GAB står for Grunneiendom-, Adresse og Bygningsregister, og er landets offisielle register for informasjon om dette.
• Generalforsamling: Et møte, hvor samtlige medlemmer i eierseksjonssameier, aksjeselskap, boligaksjeselskap og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet. Er det samme som årsmøte.
• Gjeldsbrev: Skriftlig løfte om å betale eller om å skylde penger. Omsetningsgjeldsbrev (ihendehaver, ordregjeldsbrev) gir i sin alminnelighet godtroende erverver beskyttelse mot innsigelser fra skyldner.
• ”Godkjent for ansvarsrett”: Godkjennelse som deles ut til selskaper som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av prosjekter som krever byggetillatelse. For å bli et godkjent foretak må firmaet dokumentere at den faglige ledelsen har nødvendig kompetanse. Men dette er ingen kvalitetssikring da ordningen delvis baserer seg på egenerklæringer.
• Grunnbeløpet: Beløp som fastsettes av Stortinget hvert år, og som alle pensjoner etter folketrygdloven og mange andre ytelser avhenger av. Utgjør ca kr 78.000.- i 2011.
• Grunnboken: Et register over juridiske rettigheter i fast eiendom som beskriver hjemmelsopplysninger, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Forvaltes av Statens Kartverk, Tinglysingen. Se statkart.no.
• Grunnboksblad: Den side, som i grunnboken viser den enkelte eiendoms eier, heftelser og rettigheter. Hver eiendom i Norge har eget grunnboksblad med en eller flere sider. Blir i dag ført elektronisk. Se statkart.no.
• Grunnbokshjemmel: Den grunnboken utpeker som formell eier av en eiendom er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel.
• Gårdsnummer/bruksnummer: Se matrikkel. (GNR/BNR): Nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret følger tomter utskilt fra den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

H


• Heftelse: En forpliktelse i form av et pantelån, borett eller forkjøpsrett.
• Heksesot: Overflater som i utgangspunktet er hvite og rene blir plutselig dekket med svarte eller grå felter som er seige og vanskelige å bli kvitt med vanlige vaskemidler. Problemet oppstår vanligvis om høsten eller vinteren. Heksesot skyldes store temperaturforskjeller mellom inneluften og overflater som vegger og tak med tungt flyktige organiske forbindelser som finnes i løsemiddelfrie lateksmalinger og støv eller sotpartikler.
• Hevd: "Den som har ein ting som sin eigen i 20 år i samanheng, hevdar eigedomsrett", står det i loven. For løsøre og verdipapir er hevdtiden 10 år. Et vilkår for hevd er at hevderen har vært i god tro i hele hevdsperioden. www.lovdata.no
• Heving av leieavtale: Dersom leier vesentlig misligholder sine plikter etter leieavtalen, kan utleier heve avtalen. Leieforholdet avsluttes da i det øyeblikk leier mottar hevingserklæringen, gjerne i brev. Heving kan for eksempel være aktuelt dersom husleien ikke blir betalt, leier til stadighet bryter husordensreglene, eller fremleier uten tillatelse.
• Heving av kjøp: Dersom det foreligger en vesentlig feil eller mangel, kan kjøper etter kreve å få rettet feilen, få prisavslag eller heve kjøpet.
• Hjemmel: Lovlig adkomst til en ting eller rettighet i forbindelse med fast eiendom.
• Hjemmelshaver: Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom. Se statkart.no.
• Husbanken: Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikk. Visjonen er at alle skal kunne bo trygt og godt. Blant hovedmålene er et godt og fungerende boligmarked og boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, samt en god og effektiv byggeprosess. Gir gode lånevilkår til de som faller innenfor Husbankens orrdninger.
• Husleieloven: Regulerer rettigheter og plikter i forholdet mellom leier og utleier av bolig. For å sikre leieren visse minimumsrettigheter, er loven ufravikelig til fordel for leieren. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår som gir leieren færre rettigheter enn de loven gir, med mindre loven selv åpner for det. www.lovdata.no
• Husleietvistutvalget: Utvalg som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse. Alle tvisteløserne er jurister med spesiell kompetanse innen husleierett. Formålet med Husleietvistutvalget er å tilby parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, og utvalget er en førsteinstans sidestilt med forliksrådet. Se htu.no.
• Hybel: Enkelt beboelsesrom der leier etter leieavtalen har adgang til en annens (vanligvis utleiers) bolig. Det er imidlertid ikke hybel i lovens forstand hvis to eller flere deler en leilighet slik at de har hvert sitt rom, selv om de har hver sin kontrakt og denne sier at de har adgang til leilighetens bad/wc og kjøkken.
• Høyesterett: Landets øverste domstol. Saker av særlig viktighet behandles av Høyesterett i storkammer. Særdeles viktige saker kan behandles i plenum, der alle dommere som ikke har tjenestefri eller er inhabile, deltar. Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget.
• Håndverkertjenesteloven: Regulerer arbeid på fast eiendom og ting. Gjelder hvis du skal bygge på eller pusse opp huset. Loven regulerer også alt fra arbeid på bilen din til installasjon, vedlikehold og reparasjon av TV eller vaskemaskin. www.lovdata.no

I J

• Ideell part: Betegnelse for den andel den enkelte eier i et sameie har av en helhet.
• Igangsettelsestillatelse: Tillatelse til å fysisk sette i gang å bygge et godkjent byggverk. Utgjør eneste del av godkjent ett-trinns søknad og enkelt tiltak og andre del av en trinnvis søknad (etter rammetillatelse).
• Inneståelses-erklæring: En erklæring gitt fra eiendomsmegler til långiver om at deres pantobligasjonen vil bli tinglyst med den av banken forutsatte prioritet.
• Innskudd: Pantesikret lån fra andelseiere til borettslaget. Innskuddet skal kun betales ved borettslagets stiftelse. Et borettslag finansieres med en kombinasjon av innskudd og fellesgjeld.
• Innsynsrett: Ansvarlig megler skal uoppfordret gi kjøper og selger en kopi av budjournalen straks en handel er kommet i stand. De øvrige budgiverne kan kreve kopi av journalen i anonymisert form når budrunden er avsluttet, uavhengig av om handel er kommet i stand eller ikke.

K

• Kakerlakker: Svært primitive insekter. Sjelden i Norge. Bør bekjempes av skadedyrekspert.
• Kausjon: Medansvar for gjeld. Den medansvarlige kalles kausjonist, og ansvaret oppstår som følge av avtale mellom kausjonisten og banken (kreditor). Kausjonisten og låntageren (debitor) er solidarisk ansvarlig for gjelden, hvilket betyr at kausjonisten vil kunne bli stilt ansvarlig for å innfri de økonomiske forpliktelsene dersom låntageren ikke innfrir sine forpliktelser. Det skilles mellom simpel kausjon og selvskyldnerkausjon. Simpel kausjon betyr at kausjonisten ikke trenger å betale før det kan dokumenteres at låntaker ikke kan betale. Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten som om han selv var skyldneren, og kreditor kan gå direkte på kausjonisten ved forfall.
• Klagenemnda for håndverkertjenester: Opprettet i samarbeid mellom Forbrukerrådet og ni bransjeforeninger. Nemnda, som tilbyr hurtige tvisteløsninger, kan avgjøre alle former for tvister mellom forbruker og håndverkere, slik som dårlig utført håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk. Bransjeforeningene, som er part i denne avtalen, kan også tilby frivilling lokal behandling av klager som faller innenfor avtalens område. Dette gjør at mange saker kan løses før de havner i nemnda. www.handverkerklagenemnda.no
• Klientkonto: Konto som advokat eller eiendomsmegler bruker til klientenes penger slik at disse er adskilt fra advokatkontorets eller meglerforetakets egne midler. Lån fra klientkonto er å anse som underslag. Kalles også meglerkonto for meglere.
• Kommunale avgifter: Omfatter vann- og avløpsgebyr – eventuelt slamavgift, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Skal beregnes i henhold til selvkost.
• Kommunal garanti: Når et leieforhold inngås mellom utleier og leietager, er det vanlig at leietager stiller penger til rådighet som ekstra sikkerhet for utleier. Dette depositumet skal dekke tap som utleier måtte få hvis leietager ikke betaler husleie, gjør skade på leiligheten etc. Når leietager ikke har mulighet til å betale depositum med egne penger, kan kommunen utstede en skriftlig garanti i stedet. Vær oppmerksom på at mange av garantidokumentene inneholder begrensninger som kan føre til problemer for utleier.
• Kreditor: Den som har en fordring på en annen.
• Kuldebro: Felter i bygningskonstruksjonen der isolasjonen er vesentlig dårligere enn i konstruksjonen ellers. Metallprofiler i en vinduskarm eller utkragende balkong- og takbjelker kan for eksempel transportere energi gjennom isolasjonslag fra varm til kald side. Sorte striper av mugg i himlinger og på vegger kan være et resultat av kuldebroer. Se heksesot.
• Kullsyreapparat: Brannslukningsapparat som kveler brannen. Etterlater seg ingen rester. Er derfor velegnet til datarom, storkjøkken og elektriske installasjoner.

L


• Lagmannsrett: Andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol i både sivile saker og straffesaker. Lagmannsretten skal være helt uavhengig og ikke påvirket av en forutgående domfellelse i en lavere instans.
• Lekkasjedetektor: Oppdager vannlekkasjer i skjulte røranlegg og varsler med en høy pipelyd dersom noe er galt. Systemet overvåker temperaturen i og utenfor vannrøret, og reagerer dersom det oppdages konstant overforbruk i 48 timer.
• Ligningsverdi: Fastesettes av Ligningsmyndighetene. Ligningsverdien til eiendommen utgjør grunnlaget for beregning av hvor mye du skal betale i formuesskatt av eiendommen. Fastsettes når bygget er nyoppført, og endres ved generelle, prosentvise justeringer bestemt av Finansdepartementet. Ligningsverdien skal ikke overstige 30 prosent av eiendommens markedsverdi. 40% for sekundærbolig. Man må selv kontakte ligningskontoret for eventuelt å få satt ned ligningsverdien.
• Linoljemaling: En oljemaling som utvinnes av linfrø, og vanligvis inneholder mindre organske løsningsmidler enn andre oljemalinger. Kan ifølge Treteknisk ha noe dårligere utendørsbestandighet enn alkydbaserte produkter.
• Lydisolasjon: Lydisolasjon i boliger angis med bokstavene A, B, C og D, der D er dårligst og A er best. Minstekravet for nye flermannsboliger er C. Dette minstekravet går ut fra at minst 80 prosent av beboerne i bygget skal være fornøyd med lydforholdene. I eneboliger er det ingen krav til lydisolasjon mellom rom, og det er opp til husprodusentene hva de vil levere som standard i nye boliger.
• Lånetakst: Veiledende takst som skal gi grunnlag for hvor mye eiendommen kan belånes med. En lånetakst ligger i området 80% av verditaksten. Verditaksten skal til svare markedsverdien av eiendommen.

M

• Massivtre: Trevirke eller planker som er satt sammen til større elementer. Materialet tåler langt mer belastning enn vanlige treelementer, og kan brukes som bærende elementer i gulv, vegger og tak. Plankene festes sammen ved hjelp av liming, treplugger, spikring eller andre metoder.
• Matrikkel: Offentlig eiendomsregister over grunneiendommer. I Norge er eiendommene inndelt kommunevis med et visst antall gårder og underbruk. Hver gård har et gårdsnummer (Gnr.), og hvert bruk har et bruksnummer (Bnr.) Gårdsnumrene er unike innenfor hver kommune, mens bruksnumrene begynner på nytt for hver gård. Matrikkelbetegnelsen kan også inneholde festenummer (Fnr.) og seksjonsnummer (Snr.). For at hver enkelt eiendom skal ha et unikt nummer i hele landet, tilføyes også kommunenummeret før selve matrikkelnummeret.
• Matrikkelen: Offentlig eiendomsregister over grunneiendommer. Et datasystem hos Statens kartverk på Hønefoss som kobler register- og kartinformasjon om eiendommer sammen. I Norge er eiendommene inndelt kommunevis med et visst antall gårder og underbruk. Hver gård har et gårdsnummer (gnr.), og hvert bruk har et bruksnummer (bnr.) Gårdsnumrene er unike innenfor hver kommune, mens bruksnumrene begynner på nytt for hver gård. Matrikkelbetegnelsen kan også inneholde festenummer (fnr.) og seksjonsnummer (snr.). For at hver enkelt eiendom skal ha et unikt nummer i hele landet, tilføyes også kommunenummeret før selve matrikkelnummeret.
• Matrikulering: Nye eiendommer blir tildelt et nytt matrikkelnummer, og det blir opprettet et grunnboksblad for eiendommen. Matrikuleringen foretas av oppmålingsmyndighetene i kommunen, mens grunnboksbladet blir opprettet ved tinglysningsmyndighetene.
• Megler-provisjon: Eiendomsmeglerens honorar for å formidle salget av en eiendom. Fastsettes ved inngåelse av salgsoppdrag. Ligger normalt mellom 1-5%.
• Membran: En vanntett overflate som er påkrevet i våte soner. Gulvet i et våtrom regnes alltid som våt sone, og skal dekkes med membran som går minimum ti cm opp på veggen. På veggen er det krav om membran der du dusjer, og en meter til hver side. På hver side av vasken skal membranen gå 50 cm ut. Det anbefales likevel at hele våtrommet får membran.
• Mortifikasjon: Erklæring som innebærer at et bestemt forhold blir kjent "dødt og maktesløst". Når et dokument er kommet bort, kan vedkommende få bevilling til å søke det mortifisert ved dom, og eventuelt erstattet med nye hvis det for eksempel gjelder adkomstdokumenter.
• Muggsopp: Hurtigvoksende sopper som kan produsere store mengder soppsporer samt ulike organiske forbindelser og giftstoffer. Vannskader innendørs gir umiddelbart gunstige vekstvilkår for muggsopp, og soppangrep kan oppstå etter noen få dager.
• MVA (merverdiavgift, også kalt moms): Avgift på varer og tjenester. Som for andre momspliktige varer og tjenester er det 25 prosent merverdiavgift på elektrisk kraft. Hushold-ningskunder i Nordland, Troms og Finnmark er imidlertid unntatt fra merverdiavgift på kraft.

N

• Naboloven: Lov som regulerer forhold mellom naboer. Naboer kan eventuelt inngå avtale om annet enn det som følger av loven. Som naboeiendom regnes enhver eiendom som rammes av tiltak som kan være i strid med loven. Nabolovens paragraf 2 fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Se www.lovdata.no.
• Nabovarsel: Påbudt forhåndsvarsel til naboer og gjenboere i forbindelse med innsending av søknad om tillatelse til tiltak. Visse disposisjoner på en eiendom skal meddeles naboene før forandringer iverksettes. Naboene kan eventuelt fremsette innsigelse som det offentlige må ta med i vurderingen ved behandling av søknaden.
• NBBL: Norske BoligByggelags Landsforbund, medlemsorganisasjon med ca. 800 000 tilsluttede medlemmer. Gir forkjøpsrett til lagets boliger.
• Nettoareal: Areal mellom omsluttende bygningsdeler.

O

• Obligasjonsleilighet: En leilighet du får leie mot at du yter lån til eieren. Som sikkerhet for lånet får du en obligasjon i eiendommen. Det er altså ikke en eierform, men en måte å leie en bolig på. Ved innføringen av ny husleielov 1. januar 2000 ble det forbudt å inngå nye obligasjonsleiekontrakter. Ved en obligasjonsleilighet får du i realiteten kun rett til å leie en leilighet mot å yte gårdeieren et lån. Vær klar over at dersom du kjøper obligasjonen for mer enn obligasjonens pålydende, risikerer du å tape forskjellen mellom pålydende og det du har betalt. Dersom gårdeieren bestemmer seg for å innløse obligasjonen, har gårdeieren nemlig kun plikt til å innløse denne for restbeløp til enhver tid.
• OBOS: Oslo Bolig og Sparelag, organisasjon med nærmere 220 000 medlemmer. Gir medlemmene forkjøpsrett og tilgang til egne boliger. Også en av Norges største boligforvaltere.
• Odelsjord: Eiendom som det er odel på.
• Odelsrett: Den rett en persons etterkommere har til i en viss orden å kunne kreve odelsjord arvet på skifte eller til å innløse odelsjord. Odelsretten er grunnlovsfestet og regulerer hvilken type eiendom som overdras og hvem som kan kreve å få overta denne. Odelshevd er hevd av odelsrett, dette krever at odelserverver har vært eier i 20 år med full eiendomsrett.
• Odlingsjord: Eiendom som det kan hevdes odelsrett til.
• Omsetningsverdi: Den pris, en eiendom kan innbringe ved salg på det frie marked.
• Opplysningsplikt: Som selger av bolig har du ifølge avhendingsloven opplysningsplikt, og må gi fra deg all informasjon du sitter på som kan få konsekvenser for kjøper.
ELLER: Arvinger og gavemottakere har en melde- og opplysningsplikt overfor avgiftsmyndigheten. De skal sende inn arve- eller gavemelding til skattekontoret med de opplysninger som er nødvendige for at avgiften kan beregnes.
• Oppsigelse: En oppsigelse av leietaker må være skriftlig og inneholde en saklig begrunnelse, samtidig som den må opplyse om at leier kan protestere skriftlig mot oppsigelsen til utleier innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. I oppsigelsen må det også opplyses om at dersom leier ikke protesterer innen fristen, taper leier retten til å gjøre gjeldende at oppsigelsen er i strid med husleieloven § 9-8, og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse eller tvangsfullbyrdelsesloven.
• Opptrinnsrett: Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panteheftelse til å rykke opp i prioritets rekkefølge hvis en foranstående heftelse blir nedbetalt/slettet.
• Oreigingslova: Lov om oreiging, det vil si ekspropriasjon av fast eiendom.
• Overformynderi: Institusjon som har overbestyrelsen av og kontrollen med umyndiges midler. I hver by skal det være et overformynderi, normalt med to overformyndere som velges av formannskapet.

Fant du ikke svar? Spør oss gratis nå.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut