A - E

BoligAdvokat ordliste abcSlå opp ord og finn definisjoner innen boligrett og eiendomsjuss på ord som begynner på A, B, C, D eller E. Eller spør oss gratis.

A

• Adkomstdokumenter: Originaldokumenter, som f.eks. aksjebrev og andelsbrev/obligasjonsbrev som viser hvem som er eier av dokumentene og disposisjonsrett over en tilknyttet eiendom/leilighet.
• Aksept: Bekreftende svar på et tilbud, med den følge at en avtale er etablert.
• Akseptfrist:  Frist som budgiver setter i sitt bud. Dersom et bud aksepteres av selger innen denne fristen er bindende avtale inngått mellom partene. Dersom et bud ikke aksepteres innen denne fristen, er budgiver ikke lenger bundet av sitt bud.
• Aksjeleilighet: Før 1960 var det vanlig å stifte aksjeselskaper som skulle eie boliger og leie disse ut til aksjonærene. En eller flere aksjer gir rett til å leie en bestemt leilighet i en av selskapets eiendommer. Som regel kan aksjene med tilhørende leierett selges fritt til markedspris, men det kan være avtalt former for forkjøpsrett, styrets godkjennelse av ny eier og så videre. Ved salg skal aksjene transporteres til kjøper. Likner i dag et borettslag.
• A konto: Delbetaling, forskuddsbetaling; hvor et slutt-/restoppgjør følger senere.
• Andelsleilighet: Leilighet tilhørende borettslag. Se også borettslag: Det finnes to typer borettslag, de frittstående og de som er tilknyttet et boligbyggelag. Felles for begge typer er at bebyggelsen (leiligheter, rekkehus eller eneboliger) eies av borettslaget. Til hver andel er det knyttet en leierett til en bestemt bolig. Boligens adkomstdokumenter er andelsbrev og partialobligasjon. Boligbyggelaget pantebokfører fører register over hvilke heftelser og lån som hviler på dokumentene, og oppbevarer adkomstdokumentene. I et frittstående borettslag får som regel andelseieren selv utlevert originaldokumentene, hvis ikke långiver oppbevarer disse som sikkerhet for lån. De fleste borettslag har vedtektsfestet forkjøpsrett for andre andelseiere, forbud mot langvarig utleie uten styrets samtykke og bestemmelse om at nye eiere skal godkjennes av styret.
• Annuitetslån: Et lån som tilbakebetales med like store beløp i hele lånets løpetid. Lånet har stigende avdrag og fallende rente, idet renten alltid beregnes av restgjelden.
• Ansvarlig megler: Eiendomsmegler, person med advokatbevilling eller jurist med særskilt tillatelse som har rett til å drive eiendomsmegling. Han eller hun er ansvarlig for gjennomføringen av hele salgsoppdraget overfor oppdragsgiver, og kan ikke sette bort viktige oppgaver til andre. Se eiendomsmegler.
• Ansvarsfraskrivelse: Betegnelse for en bestemmelse i en avtale, hvor de ellers gjeldende regler om ansvar i kontraktforhold oppheves helt eller delvis. Ved ansvarsfraskrivelse begrenses selgers ansvar.
• Aksjeleilighet: Leilighet i et boligaksjeselskap. Se boligaksjeselskap.
• Arealavvik: (arealsvikt) Forskjell mellom levert ytelse av areal og kontraktsmessig / avtalt ytelse. Kan gjelde tomt og eiendommens areal. Kan gi grunnlag for reklamasjon og prisavslag etter avhendingsloven og bustadoppføringslova.
• Areal av primærrom: Primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Se primærrom.
• Avhendingsloven: Regulerer kjøp og salg av fast eiendom, med unntak av avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig.

B


• Balansert ventilasjon: Både avtrekk og frisklufttilførsel skjer ved hjelp av elektriske vifter. Luften kan skiftes ut kontinuerlig og renses gjennom filtre.
• Bankenes Sikringsfond: Alle norske banker med hovedsete i Norge plikter å være med i Bankenes Sikringsfond. Sikringsfondet garanterer at hver enkelt bankkunde ved en eventuell bankkonkurs får dekket opp til to millioner kroner av sitt innskudd. Den øvre grensen gjelder selv om kunden har flere penger på flere kontoer i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to-millionersgrensen for hver av bankene.
• Bankgaranti: Kausjon gitt av en bank som gjelder overfor tredjemann. Det finnes 2 typer garantier, simpel bankgaranti eller selvskyldnergaranti. Se kausjon.
• Betong: Byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet. Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Slitesterk og varig byggemateriale. Levetid på mellom 20-200 år, avhengig av type betong.
• Bo: Betegner et rettssubjekts samlede rettigheter og forpliktelser. Brukes særlig i sammensetninger som dødsbo og konkursbo.
• Bo og driveplikt: Pålegg fra det offentlige til kjøper av en konsesjonspliktig eiendom om plikt til at bebo eiendommen og drive landbruk. Boplikt er også innført i en del kommuner hvor konsesjonsloven er satt ut av kraft. Flere og flere kommuner fjerner nå boplikten.
• Boligareal (BOA): Den del av eiendommen som er innredet til beboelse målt etter reglene i NS 3940. Målbare rom skal være bygningsmessig innredet til sitt formål samt overflatebehandlet. Arealet er målt eksklusiv yttervegger. I rom med skråtak måles gulvarealet til 1,60 m utenfor der fri takhøyde er 1,90 m. For at innredet loftsrom skal tilfredsstille kravene til boligareal må tilgjengeligheten være via permanent trapp. For at et areal skal være målbart må takhøyden være minst 1,90m. Byggforskriftene har dessuten regler om at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90m. Normalkravet er 2,40m. I dag bruker P-rom, se P-rom.
• Boligaksjeselskap: Et aksjeselskap med formål å skaffe aksjonærene bolig. En viss andel av aksjene i selskapet gir kjøperen rett til å bo i en bestemt leilighet i boligaksjeselskapets bygning. Et boligaksjeselskap kan pantsette hele eiendommen og ta opp et samlet lån. Det blir fordelt som andel av fellesgjeld hos den enkelte aksjonær. Formen ligner borettslagsmodellen. Det er i dag ikke lov å opprette nye boligaksjeselskap.
• Boligsalgsrapport: Et dokument som beskriver en eiendoms byggtekniske standard. Rapporten er spesielt utarbeidet med tanke på salg av eiendommen.
• Boligtvistnemnda: Tar opp saker som gjelder kjøp og oppføring av nye boliger. Både forbruker og boligleverandør kan fremme saker. Før en sak tas opp må forbrukeren reklamere skriftlig til entreprenøren. Er opprettet av foreninger og Forbrukerrådet. Den profesjonelle parten må være medlem av en av de tre byggforeningene.
• Boligskatt: Skatt på fordel ved å bo i egen bolig opphørte 1. januar 2005. Enkelte kommuner har eiendomsskatt.
• Borett: Når en person har rett til å bebo en eiendom som personen ikke eier. En selger kan som ledd i en eiendomshandel forbeholde seg rett til å kunne bebo eiendommen. En borett kan være livsvarig, ubegrenset og vederlagsfri. En tinglyst borett vil fremgå av eiendommens grunnboksblad som en pengeheftelse.
• Bortfester: Grunneier, dvs. Den eller de man fester (leier) tomtegrunn av.
• Borettslag: Et andelslag med formål å gi andelseierne bruksrett til en egen bolig i lagets eiendom. En borettsandel gir bruksrett til en av lagets boliger. Et borettslag kan pantsette hele eiendommen og ta opp et samlet lån. Det blir fordelt som andel av fellesgjeld hos den enkelte andelshaver.
• Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon: Uavhengig nemnd som har som oppgave å behandle tvister mellom forbrukerne og teletilbyderne vedrørende bredbåndstjenester og telefoni.
• Bruksareal (BRA): Hele boligens netto areal, inklusiv bruksenhetens innvendige vegger, kanaler og rør som er smalere enn 50 cm.
• Bruksrett: Også kalt borett. En bruksrett kan være total eller av begrenset omfang. Total bruksrett gir rettighetshaveren rett til å ta for eksempel eiendommen i sin besittelse, f.eks. ved husleie, tomtefeste og forpaktning. Av mer begrenset omfang er f.eks. rett til å drive jakt, hente vann, hugge ved eller veirett.. Gir innehaveren en viss rådighet over en annens eiendom. Giver forbeholder seg ofte borett når hus / hytte gis som arveforskudd. Men i arveavgifts¬messig sammenheng anses ikke gaven overført før giver har gitt fra seg den vesentlige rådighet over midlene. Hvis giver har forbeholdt seg den faktiske bruken, vil han vanligvis anses for fremdeles å ha rådigheten over huset, selv om han har overdratt øvrige (rettslige) eierbeføyelser, som retten til å pantsette. Men hvis bruksretten ikke er så omfattende, vil gaven anses som overført og det gis fradrag for bruksrettens verdi.  For eksempel ved overføring av hytte, der giver kan forbeholde seg inntil fire ukers bruksrett i året, for resten av livet. Fradragets verdi kan bli stor.
• Brukstillatelse (midlertidig): Gis av kommunen før et nybygg / tilbygg kan tas i bruk. I midlertidig brukstillatelse er ofte anført diverse restarbeider som må utføres innen en tidsfrist. Når disse arbeider er utført kan kommunen utstede "Ferdigattest".
• Bruttoareal (BTA): Areal målt etter reglene i NS 3940 og er arealet av hele boligen inklusiv boder og kjellerrom, men eksklusiv terrasser/balkonger og eventuelle fellesdeler i flermannsboliger, f.eks trapperom, felles boder, vaskerom og lignende. Arealet er målt inklusiv yttervegger til midt i eventuell vegg mot naboleilighet.
• Bustadoppføringslova: Regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig. Gjelder dersom du disponerer en tomt og inngår en avtale om at noen skal bygge der, eller inngår en avtale om kjøp av ny bolig og tomt før boligen er fullført. Loven gjelder også eierseksjonsleiligheter og fritidshus, samt full ombygging av eksisterende bolig. Dette er en streng lov til fordel for forbruker.
• Byggeplikt: Anvendes f.eks. i forbindelse med tildeling av ubebygde tomter for å unngå spekulasjonsoppkjøp av tomter. Innføres som et krav i kjøpekontrakten/skjøtet om at byggingen skal være påbegynt innen en nærmere fastsatt frist.
• Byggetillatelse / Igangsettingstillatelse (IG): En tillatelse kommunen gir før bygging kan påbegynnes.

C D


• Dagboken: Når et dokument (f.eks. skjøte, pantobligasjon) innleveres til tinglysning ved Statens Kartverk i Hønefoss, innføres det i dagboken med et fortløpende nummer. Det innføres samme dag, det er innlevert. Dokumentet får ved tinglysning rettsgyldighet fra den dag, det er innført i dagboken. Avvises dokumentet på grunn av feil eller at det inneholder avtaler som ikke kan tinglyses, slettes det i dagboken.
• Dagbøter: (dagmulkt) Bøter som i henhold til avtale kan pålegges en håndverker/ entreprenør / utbygger, hvis ikke leveringsfristen overholdes. Anvendes eksempelvis i kjøpekontrakter ved oppføring av nye boliger. Dagmulkt i bustadoppføringslova er en standardisert erstatning for de ekstrautgifter og ulemper som forbrukeren utsettes for ved at overtakelsen blir forsinket, noe som innebærer at forbrukeren slipper å dokumentere det faktiske økonomiske tapet. Det kan ikke avtales lavere dagmulkt enn 1 promille av det samlede vederlaget. Dersom avtalen også omfatter eiendomsrett til grunnen, skal dagmulktssatsen være på minst 0,75 promille.
• Deklaratorisk: Fravikelig. Brukes i juridisk betydning for å angi om en lov/lovbestemmelse kan fravikes ved avtale. Se også preseptorisk, som er det motsatte, altså ufravikelig.
• Depositum: En økonomisk sikkerhet. Ofte stilt av leier til utleier, og som skal sikre utleiers rettigheter ved mislighold fra leiers side. I leieforhold brukt som ord på innbetaling av et beløp til sikkerhet for utleiers rettigheter og krav mot leieboer, f.eks. til reparasjoner etter en fraflytning av et leieforhold, eller ubetalt husleie. Et depositum settes på en sperret konto i en bank. Depositumets størrelse kan ikke være større enn seks måneders husleie, men det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Depositumet skal settes på en egen bankkonto med vanlige rentevilkår, i leiers navn. Rentene er det leier som har krav på.
• Diskriminering: Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Slike forhold kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte leie. Hvis det foreligger forhold som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, skal det anses som bevist, og det er utleiers ansvar å dokumentere at det ikke har skjedd (omvendt bevisbyrde).
• Dokumentavgift: Gebyr som betales til Staten ved tinglysing av skjøte ved overdragelse av fast eiendom. Gebyret beregnes av eiendommens salgsverdi som må betales ved kjøp av selveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sameieandeler i fast eiendom. Kjøp av andel eller aksje i borettslag eller boligaksjeselskap medfører ikke dokumentavgift. Avgiften er på 2,5% av kjøpesummen og betales vanligvis av kjøper, men kan avtales fritt.
• Dugnad: Frivillig felles innsats. Ingen kan pålegges å møte opp til dugnad. Men alle som bor i et sameie, borettslag eller boligaksjeselskap har plikt til å være med å betale for at forefallende arbeid og vedlikehold utføres, og styret kan bestemme at deler av denne betalingsplikten kan oppfylles ved dugnad.
• Dødsbo: Omfatter eiendelene og gjelden etter avdøde. Dødsboet oppstår når det er flere arvinger og gjenlevende ektefelle ikke har overtatt boet i uskifte. Dødsboet vil være et eget skattesubjekt som er skattepliktig fra dødsfallet og frem til sluttdatoen for dødsboet.

E


• Eiendomsmegler: Tittel som bare kan brukes av person med eiendomsmeglerbrev. En eiendomsmegler er en mellommann mellom kjøper og selger og skal oppfylle en rekke krav med hensyn til utdannelse, praksis, økonomi og garantistillelse for å bli godkjent av Finanstilsynet. Han eller hun er ansvarlig for gjennomføringen av hele salgsoppdraget overfor oppdragsgiver, og kan ikke sette bort viktige oppgaver til andre. Se ansvarlig megler.
• Eiendomsmeglerfullmektig: Person med eiendomsmeglereksamen ansatt i eiendomsmeglingsforetak eller hos advokat som driver eiendomsmegling og som arbeider under tilsyn av ansvarlig megler.
• Eiendomsmeglingsloven: Regulerer omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann.
• Eiendomsrett: En rett som gir eieren av en formuesgjenstand all den rådighet over den som ikke er særlig unntatt ved lov, avtale eller andre begrensninger. Rådigheten kan deles i juridisk rådighet – rett til å selge, pantsette, la gå i arv og så videre, og faktisk/fysisk rådighet – rett til å bruke, hugge, grave og så videre.
• Eiendomsskatt: Skatt som kommunestyret i den enkelte kommune bestemmer om kommunen skal ha eller ikke, og som skrives ut på fast eiendom i hele eller deler av kommunen. Eiendomsskatten skal være minimum 2 promille og maksimum 7 promille av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag.
• Eiendomsskattetakst: Takst som ligger til grunn for eventuell eiendomsskatt. Skattetaksten settes til det beløp som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antas å kunne avhendes for under sedvanlige omsetningsforhold ved fritt salg.
• Eierleilighet (eierseksjon): For at en bolig skal være en eierseksjon må det være tinglyst en oppdelingsbegjæring som angir hvor mange boliger (og eventuelt andre lokaler) eiendommen er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Et eierseksjonssameie er ikke en juridisk person som eier noe eller skylder noe, slik som borettslagene og aksjeselskapene. Hver seksjon får tildelt eget grunnboksblad.
• Eierseksjon: En sameieandel i et eierseksjonssameie. Se eierseksjonssameie.
• Eierseksjonssameie: Et eierseksjonssameie foreligger der flere eier en bygning på en tomt sammen, og hver av eierne har enerett til bruk av en seksjon i bygningen. Et eierseksjonssameie kan ikke ta opp felles lån med pant i eiendommen.
• Eierskifteforsikring: Selgers ansvarsforsikring mot pengekrav fra kjøper hvis feil eller mangler ved eiendommen skulle komme frem etter salget. Forsikringen som kan tegnes av selger når salgsoppdrag inngås med eiendomsmegler. Kan tegnes av selgere av privatboliger og selveierleiligheter omfattet av Avhendingsloven, samt borettslagsleiligheter og andre tilsvarende andelsleiligheter. Forsikringen gjelder i 5 år for selgers rettslige erstatningsansvar etter Avhendingsloven for krav om prisavslag og erstatning.
• Ekspropriasjon: Tvangsoverføring av ting eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet mot erstatning. Det er nødvendig med hjemmel i lov for å ekspropriere.
• Ektefelles samtykke: Ifølge lov om ekteskap kan en ektefelle ikke, uten den annens samtykke, selge eller pantsette en eiendom som enten tjener til deres felles bolig eller hvor den annen ektefelles ervervsvirksomhet er knyttet til eiendommen. Dette gjelder enter man har felleseie eller særeie.
• Ektepakt: Avtale mellom ektefeller som regulerer formuesforholdet. Tinglyses gjerne i Brønnøysund, og deretter på den enkelte eiendoms grunnboksblad.
• Elklagenemnda: Nemnd som behandler klager på nettselskaper og kraftleverandører fra private forbrukerkunder.
• El-tilsynsloven: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt en rekke forskrifter, regulerer hvem som kan montere elektrisk utstyr og hvilke standarder som kreves.
• Energimerking: Hvitevarer som omsettes på det norske markedet skal være energimerket i henhold til EUs krav om energimerking. Fra 2011 skal også boliger energimerkes. Merkingen skal blant annet bidra til å synliggjøre energibruk og miljøbelastning ved salg og omsetning av boliger.
• ENOVA: Statsforetaket Enova skal fremme mer effektiv energi¬bruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Enovas aktiviteter finan¬sieres gjennom et energifond.
• ENØK-tiltak (energiøkonomiserings-tiltak): Tiltak som fremmer mer effektiv energibruk.

Fant du ikke svar? Spør oss her:

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut