P - Å

Ordliste fra BoligAdvokat innen eiendomsrett abc og a til åSlå opp ord og finn definisjoner innen boligrett og eiendomsjuss på ord som begynner på P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø eller Å. Eller spør oss gratis.

P

• Pant: Formuesgode som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse. Panteheftelser på fast eiendom kan registreres i grunnboken.
• Pantattest: En skriftlig utskrift fra grunnboken fra tinglysingskontoret om hvilke heftelser som påhviler en fast eiendom og hvem som eier denne.
• Panteheftelse: Tinglyst sikkerhet i en eiendom for oppfyllelse av en forpliktelse.
• Pantobligasjon: En obligasjon, som har pant i et aktivum, f.eks. en fast eiendom, som sikkerhet for betalingen av kreditors tilgodehavende.
• Pantelån: Et lån der det tas sikkerhet med pant.
• Parsell: Jordstykke som er under fradeling. Tildeles deretter eget bruksnr. ELLER: En bruksrett til en tometeparsell fastsatt gjennom vedtakter i et sameie eller eierseksjonssameie.
• Plan- og bygningsloven: Regulerer all byggeaktivitet og setter standarder og krav til hvordan hus og boliger her i landet skal bygges. Loven regulerer også hvem som har rett til å bygge, hvor man kan bygge, og hvordan byggingen skal kontrolleres. Det er en rekke forskrift under loven. www.lovdata.no
• Preseptorisk: Ufravikelig. Brukes i juridisk betydning for å angi at en lov/lovbestemmelse ikke kan fravikes ved avtale. Se også deklaratorisk.
• Prioritetsvikelse: Hvis et nytt lån skal stå foran et eldre lån i prioritetsrekkefølgen, snakker man om at det eldre lån skal vike prioritet.
• Primærrom: (P-rom) Rom til boligopphold; stue, soverom, kjøkken, entre, bad og så videre. Ekskludert innvendig bod.
• Prisantydning: Skal etter eiendomsmeglernes bransjenorm gjenspeile markedsverdien av boligen ifølge meglerens objektive vurdering. Prisantydningen skal ikke settes lavere enn selger er villig til å akseptere.
• Prospekt: En salgsoppgave som skal inneholde alle de viktigste opplysninger om eiendommen. Prospektet utarbeides av megler, og inneholder ofte en takst satt av takstmann.
• Punktfeste: Festekontrakten angir ikke tomtens størrelse, men i stedet et punkt i terrenget hvor huset skal oppføres. Dersom størrelsen ikke er angitt har fester fri råderett over et område på ett mål, medregnet der huset står og avrundet etter forholdene på stedet. Festeloven regulerer punktfeste.

R


• Reguleringsplan: Et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven.
• Reklamasjon: En klage som fremsettes dersom noe er uriktig utført, fordi arbeidet er forsinket eller mangelfullt.
• Råtesopp: En gruppe sopper som angriper trematerialer, og dermed bryter ned husets konstruksjon. Begynnende råteskader er vanskelige å påvise fordi de ofte angriper treverket innenfra. Når skaden endelig er synlig, er gjerne materialet tydelig svekket. Indikasjoner på at ytterkledningen har blitt råteskadet er funn av fruktlegemer, avflaking av maling og at treverket smuldrer opp. Treverk som blir utsatt for fukt over tid, er kan få råteskader. Man kan sjekke om det er råtesopp ved å stikke en kniv eller lignende inn i treverket.

S

• Sameie: Generell betegnelse når to eller flere personer eier noe, for eksempel en eiendom, sammen. Den enkeltes andel kan overdras til andre uten medeiernes samtykke, men de har forkjøpsrett. Sameier reguleres av lov om sameige. Se Lov om sameige i www.lovdata.no.
• Sameieavtale: Avtale omkring utøvelsen av eiendomsretten til den felles eiendom.
• Samsvarserklæring: En erklæring fra elektroinstallatør som forsikrer huseier om at den elektriske installasjonen er utført i henhold til kravene. Samsvarserklæringen regnes som et verdipapir og skal oppbevares gjennom hele det elektriske anleggets levetid.
• Selveierbolig: En bolig du formelt eier og har full råderett over, typisk en frittstående enebolig.
• Servitutt: Innehaver av positive servitutter har rett til en eller annen bestemt aktiv rådighet over den beheftede eiendom, f.eks. veirett, drive jakt, hente vann. De negative servitutter gir ingen rett til aktiv rådighet over den beheftede eiendom. Som eksempler kan nevnes utsiktsklausul, forbud mot at det på en eiendom drives en spesiell virksomhet og forbud mot å bygge annet enn enebolig. Servitutter kan tinglyses.
• Skifte: Oppgjør av et bo med fordeling av bomidlene mellom de berettigede etter at gjelden er betalt eller overtatt av disse. Begrepet omfatter skifte av dødsbo, ektefellers fellesbo og konkursbo. Offentlig skifte hører under tingretten (skifteretten).
• Skjøte: Et dokument som erklærer overdragelse av hjemmel til fast eiendom. Finnes på www.statenskartverk.no.
• Soppforsikring: Forsikring som dekker reparasjonsutgifter på innvendige konstruksjoner forårsaket av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille. Slike angrep dekkes vanligvis ikke av vanlig boligforsikring. Forsikringen tegnes som en tilleggsforsikring.
• ”Som den er”: Formulering som gir selger mulighet til å redusere sitt ansvar overfor kjøper ved salg av eiendom. De fleste boliger selges i dag med betegnelsen ”as is”, eller ”i den stand den var ved kjøpers besiktigelse”. Formuleringen fungerer som en slags bagatellgrense for et eventuelt mangelskrav fra kjøpers side etter overtagelsen.
• Standardkontrakt: Avtaler fra Standard Norge som er nyttige ved kjøp og oppføring av bolig. Avtaleblankettene har betegnelsen ”Byggblankett”, og er beregnet til å brukes i kontrakter mellom forbruker og entreprenør om oppføring av selveierbolig eller fritidshus, kjøp av ny bolig og ved rehabilitering som inneværer full ombygging.
• Statens kartverk: Statlig forvaltningsorgan med ansvar for all offentlig eiendomsinformasjon, og hvor all tinglysing i fast eiendom er samlet. Forvalter GAB-registeret, digitalt eiendomskart DEK og Grunnboken. Se statkart.no.
• Statsautorisert eiendomsmegler: Yrkesbetegnelse som ikke lenger er i bruk. Kan feilaktig gi inntrykk av at megleren har en slags statlig tilknytning. Heter nå megler.
• Svertesopp: Overflatesopp eller svertesopp er betegnelsen på en gruppe sopper som ofte opptrer ved og på malte flater. De ser gjerne ut som små sorte prikker/flekker i malingfilmen.
• Sølvkre: Sølvkre er vanlig på gamle baderom. Den gjør liten skade og regnes som en harmløs. Den kan virke sjenerende når de opptrer på bad, kjøkken og i vaskerom. Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader i rommet der de observeres.

T


• TEK 10: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) kalt TEK 10 er det dokumentet som i tillegg til loven regulerer plan- og bygg i Norge. Forskriften er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), og trådte i kraft 1. juli 2010.
• Testament: Siste viljeserklæring som går ut på at en arvelater (testator) i visse former treffer bestemmelser om hvorledes det skal forholdes med hans eiendeler etter hans død. Det skal normalt opprettes skriftlig og i nærvær av to vitner. Det må på en måte fremgå at det er testators siste vilje som fremkommer i testamentet.
• Tidsbestemt leieavtale: En leieavtale hvor lengden på leieforholdet er avtalt. Normalt er minstetiden tre år. I enkelte tilfeller kan leietiden være ett år.
• Tidsubestemt leieavtale: En leieavtale hvor leieforholdet varer til det blir oppsagt. En tidsubestemt leieavtale gir leieboer fullt oppsigelsesvern. Det betyr at bolig bare kan sies opp av utleieren dersom boligen skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, leieren har misligholdt avtalen, eller det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen.
• Tilbehør: I avhendingsloven er det bestemt at eiendommen skal overdras med de innretninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal være der. Loven slår også fast at varig innretning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen skal medfølge. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en liste som viser hvilket løsøre som alltid skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse, og annet ikke er avtalt.
• Tilstandsrapport: En oppgave som beskriver en eiendoms byggtekniske standard. Rapporten utarbeides av en bygningskyndig/ takstmann, som gjennomgår bygningen.
• Tinglysning: Registrering av rettigheter og forpliktelser på den enkelte eiendoms grunnboksblad. Tinglysing av et skjøte på fast eiendom gir rettsvern mot for eksempel tidligere eiers kreditorer. Tinglyste dokumenter blir registrert i Grunnboken. Andre rettigheter kan også tinglyses. Se www.statenskartverk.no.
• Tinglysingsgebyr: Gebyr til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.
• Tingretten: Første nivå i domsstolssystemet i Norge. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Man kan anke videre til lagmannsretten, men de fleste saker blir endelig avgjort i tingretten. www.domstol.no
• Tvangfullbyrdelse: Rettslig skritt en fordringshaver kan foreta hvis skyldner ikke oppfyller sine forpliktelser. Se www.lovdata.no.
• Tvangfravikelse: Tvangsmessig fravikelse av f.eks. eiendom.
• Tvangssalg: Tvangsmessig salg av en eiendom eller en løsøregjenstand, som en kreditor har foretatt utlegg i. Ved tvangssalg av fast eiendom bortfaller de panterettigheter som ikke blir dekket av den kjøpesum eiendommen oppnår ved salget. Den personlige fordring mod debitor består derimot etterpå. Tvangssalg foregår ved at retten utpeker medhjelper som ofte er eiendomsmegler eller advokat.

U


• Universell utforming: Alle, også de med funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke et område på en likeverdig måte. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft i 2009 og lovfester universell utforming i offentlige bygninger. Alle nybygg skal bygges etter prinsippene om universell utforming.
• Uskifteattest: Attest fra Skifteretten om at gjenlevende ektefelle får råde over hele ekteparets formue. (se domstol.no).
• Uskiftebo: Fellesbo som gjenlevende ektefelle har beholdt i uskifte etter arveloven kap. 3, etter samtykke fra førstavdødes arvinger.
• Utleggsforretning: En tinglyst rett, som kreditor oppnår i debitors eiendel ved ubetalte fordringer. Etter å hatt foretatt utlegg, kan kreditor la den utlagte gjenstand selges med henblikk på å inndrive sitt tilgodehavende.
• Utkastelse: Utkastelse (tvangsfravikelse) gjennomføres av namsmyndigheten der eiendommen ligger, og forutsetter at man har et tvangsgrunnlag, for eksempel rettskraftig dom eller rettsforlik. I leieforhold kan man i mange tilfeller gå rett til namsmyndighetene fordi man har et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven, for eksempel hvis man har en klausul i leiekontrakten om at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Dersom leier betaler det han skylder før tvangsfravikelse faktisk blir gjennomført, vil leier ha rett til å fortsette leieforholdet.
• Undersøkelsesplikt: I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom brukt som betegnelse for at kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen for feil og mangler.

V


• Verditakst: En skjønnsmessig, veiledende vurdering av hva selger kan få for eiendommen i et normalmarked. Settes av takstmann. Verditakst og lånetakst brukes gjerne synonymt. Utføres av takstmann.
• Våtromsnormen: Fagrådet for våtrom står bak Byggebransjens våtromsnorm (BVN), som er en tverrfaglig totalveiledning for bygging. Den består av en skriftlig samling av råd og illustrasjoner over de byggemetoder, utstyrs- og materialvalg som gir best teknisk kvalitet på våtrom, både med tanke på driftssikkerhet og brukerkomfort. BVN er bygget på bransjens fagkunnskap og erfaringer til beste for forbrukere. Å følge BVN er frivillig, men vil ved bruk sikre at våtrommet blir bygget i overensstemmelse med kravene i byggtekniske forskrifter.  BVN oppdateres jevnlig. Det er Fagrådet for våtrom som styrer BVN i samarbeide med Sintef Byggforsk. Utførende håndverker har gjerne et våtromssertifikat.

Fant du ikke svar? Spør oss gjerne om din sak.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut