Hva er en servitutt eller en veirett?

Veirett sevituttEn servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler. Det finnes ulike typer servitutter, som veirett eller bruksrett.

En servitutt etableres ved at det inngås en avtale (skriftlig eller muntlig) mellom partene, men den kan også være etablert gjennom hevd. Spør oss om dette.

En servitutt sikres rettsvern ved at den tinglyses på den eiendom den hviler. En anmerking om tinglysing av servitutten blir ført inn i grunnboken, mens selve dokumentet som beskriver rettigheten føres inn i panteboken.

For servitutter som gjelder eiendom gjelder reglene i servituttloven.

Personlig servitutt innebærer at rettigheten er knyttet til en person, et firma eller en organisasjon. For eksempel en personlig borett, en jaktrett eller en forkjøpsrett. En personlig servitutt selges eller overdras til en annen, uten at grunneierens samtykke er nødvendig. En personlig servitutt kan bare avlyses med samtykke fra den som innehar rettigheten.

Veirett / realservitutt kan være erklæring om bygging nærmere nabogrense enn 4 meter. Realservitutt innebærer at rettigheten er knyttet til en annen eiendom. For eksempel en veirett, en bruksrett eller en brønnrett. Den eiendom som innehar rettigheten kalles for den herskende eiendom, mens den eiendom rettigheten hviler på kalles den tjenende eiendom. Spør oss om veirett.

Realservitutter kan igjen inndeles i to typer:

  • En negativ servitutt innebærer et forbud mot eller begrensning i å utføre en handlig på den tjenende eiendom. For eksempel et byggeforbud, en begrensning i byggehøyde eller byggeformål.
  • En positiv servitutt innebærer en positiv rettighet for den herskende eiendom. For eksempel en veirett, bruksrett, en beiterett eller en brønnrett.

En realservitutt kan bare selges sammen med eiendommen. Grunneier har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av slike servitutter. En realservitutt kan bare avlyses med samtykke fra hjemmelshaveren til den herskende eiendom. Spør oss om veirett.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut