Dine krav ved mangler på håndverkertjenester

Slik klager du på en mangel ved en tjeneste som en håndverker har levert (snekker, tømrer, elektiker, rørlegger, maler etc). Dersom det foreligger en feil eller mangel må du reklamere så fort som mulig. Du har gode rettigheter ved dårlig utført håndverk.

Mangel foreligger når tjenesten ikke er i overensstemmelse med det som:

  • Er avtalt mellom kjøper og selger,
  • Er garantert av selger, eller
  • Kjøperen hadde grunn til å forutsette.

Mislighold av kontrakt mellom kjøper og selger er ikke straffbart. Men har man inngått en avtale med kunnskap om at man ikke kan eller vil oppfylle den og for å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning, kan man straffes for bedrageri. Dette er sjelden skjer i praksis.

Dette kan du kreve: Ulike kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser

Retting

Å rette en mangel betyr at mangelen utbedres. Rettingen skal også i utgangspunktet skje for håndverkerens regning. Håndverkeren har både en rett og en plikt til å rette en mangel. Dette skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Det er derfor et krav om at rettingen bare kan kreves dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren.

Prisavslag

Dersom håndverkeren ikke retter mangelen innen rimelig tid kan man kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene ved å få mangelen rettet av noen andre. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget settes til verdidifferansen mellom den avtalte tjenesten og mangelfull tjeneste.

Heving

Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen. En hevning innebærer ikke at avtalen faller bort, men at plikten til å levere bortfaller. Heves hele avtalen, har tjenesteyteren ikke krav på betaling. Tjenesteyteren har likevel rett til å få tilbake materialer m.m i den grad det kan skje uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et rimelig vederlag, tilsvarende verdien dette har for forbrukeren. Heves det gjenstående av avtalen, kan tjenesteyteren kreve full betaling, men med fradrag for hva det normalt koster å få utført den delen som står igjen.

Holde tilbake betaling

Du kan holde tilbake så mye at det sikrer kravet.

For eksempel kan man la være å betale dersom selgeren ikke leverer.

Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving. Det er et vilkår at det foreligger et økonomisk tap.  I tillegg må det foreligge et ansvarsgrunnlag - skyldansvar eller kontrollansvar.

Spør oss om dårlig håndverk.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut